Kvalitet och Miljö

RINAB Automation AB följer kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000 och miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004.

Kvalitet

RINAB Automation AB har en klar ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet där samtliga medarbetare tar ansvar och bidrar med sin kompetens. Detta ger en hög kvalitet på vårt arbete. Vår målsättning är att skapa ett mervärde för kunden.

Kvalitetspolicy

 • Kvalitet för oss innebär att alltid leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet.
 • Kvalitet är alla medarbetares ansvar och ska prägla varje enhets hela verksamhet genom stort engagemang och hög kompetens.
 • Kvalitet innebär att vi möter kundernas och samhällets krav och vi satsar på ständig förbättring genom utveckling, utbildning samt återkoppling via arbetsleden.

Miljö

Inom RINAB Automation AB är medarbetarna miljömedvetna och bidrar till att minska företagets och kundernas miljöpåverkan. Genom en kontinuerlig kunskapsutveckling har vi möjlighet att erbjuda installationslösningar och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle.

Miljöpolicy

Detta uppnår vi genom:

 • Utbildning inom miljöarbetet.
 • Föredra leverantörer och samarbetspartners som tillhandahåller miljöanpassade produkter och tjänster.
 • Kontinuerligt förbättra miljöarbetet med tydliga mål och en löpande uppföljning av uppnådda resultat.
 • Följa kundernas samt samhällets miljökrav.
 • Kontinuerlig uppföljning inom miljöområdet

Miljöaspekter

Vårt övergripande mål är att minska förbrukningen av fossila bränslen för våra egna fordon. Vi verkar fullt ut för ett kretsloppstänkande.

Arbetsmiljö

På RINAB Automation AB har samtliga medarbetare ansvar för att en god arbetsmiljö skapas och upprätthålls. Det bidrar dessutom till större engagemang och trivsel vilket i sin tur ger mer tillfredsställda och effektiva medarbetare.

Arbetsmiljöpolicy

 • Arbetsmiljöarbetet skall ingå som en integrerad del av företagets övriga verksamhet och följa de krav som lagar, avtal och myndigheter ställer.
 • Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att olycksfall/belastningsskador och sjukdomstillstånd undviks.
 • Medarbetare på olika nivåer skall ha den kompetens och de befogenheter som krävs för att kunna arbeta på ett sätt som kontinuerligt förbättrar arbetsmiljön.